za nákup nad 50 € automaticky získavate dopravu zdarma

Spracovanie osobných údajov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice, IČO 36814644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20186/V (ďalej len „spoločnosť SPORT ELEMENT“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.


Spoločnosť SPORT ELEMENT vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Tomáša Vaverčáka, e-mailová adresa: kosice@hudysport.sk, telefónne číslo: 055/622 06 07.

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva

 1. na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti SPORT ELEMENT),

  (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,

  (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.


  Právnym základom spracúvania osobných údajov je

  (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a

  (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.


  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je

  (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a

  (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti SPORT ELEMENT.

   

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36814644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20186/V ako prevádzkovateľ,

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SPORT ELEMENT.

   

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.


c. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36814644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20186/V a

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

   

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 

d. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36814644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20186/V

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.


e. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na poskytnutie podpory.


Príjemcom osobných údajov je:

 • spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 36814644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20186/V

   

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.


f. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

g. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť SPORT ELEMENT bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

 

Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

j. Heureka - program Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

h. Uplatňovanie nárokov spoločnosti SPORT ELEMENT

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti SPORT ELEMENT nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou SPORT ELEMENT, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti SPORT ELEMENT, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti SPORT ELEMENT.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti SPORT ELEMENT. Oprávneným záujmom spoločnosti SPORT ELEMENT je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti SPORT ELEMENT.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti SPORT ELEMENT uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

i. Plnenie zákonných povinností spoločnosti SPORT ELEMENT

Spoločnosť SPORT ELEMENT spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti SPORT ELEMENT.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SPORT ELEMENT je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou SPORT ELEMENT.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo

 1. požadovať prístup k osobným údajom,

  (ii) na opravu osobných údajov,

  (iii) na vymazanie osobných údajov,

  (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  (v) právo na prenosnosť osobných údajov a

  (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

   

  Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SPORT ELEMENT:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d) Príslušné právne predpisy.

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Dokumenty:
gdpr-web.pdf (0 B | PDF)
Prihláste sa pre odber newslettra a neujdú vám viac žiadne zľavy ani novinky:
* Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami na ochranu osobných údajov

Prihlásenie

Email:
Heslo:

Zabudli ste heslo? | Nová registrácia = 100 bodov