za nákup nad 50 € automaticky získavate dopravu zdarma

Obchodné podmienky

E-shop:
  • www.outdoormania.sk
  • www.outdoormania.sk

Prevádzkovateľ: SPORT ELEMENT s.r.o.

Kontakt: 055/622 06 07

Bankové spojenie: 

  •  SLSP:  IBAN: SK60 0900 0000 0004 4794 1237, SWIFT : GIBASKBX 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru
prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto
obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar,
prostredníctvom internetovej stránky https://www.outdoormania.sk/ a https://www.outdoormania.sk/ a tvoria
súčasť kúpnej zmluvy.
Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa
s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci (prevádzkovateľ):

Spoločnosť SPORT ELEMENT, s.r.o., 
so sídlom Hlavná 67, 040 01 Košice
IČO: 36814644
DIČ: 2022422765
IČ DPH: SK2022422765
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20186/V
Orgán dohľadu: Inšpektorát ŠOI pre Košický kraj, Vrátna 3,
040 65 Košice

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú prevádzkovateľom internetového obchodu www.outdoormania.sk a www.outdoormania.sk. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Zmluva:kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar: všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu na stránke www.outdoormania.sk a www.outdoormania.sk.

II. Povinnosti zmluvných strán pri dodaní a prevzatí tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v zmysle v elektronickej objednávky za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi, v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Predávajúci sa zároveň zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

3. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady a faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom.

4. Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady dodania tovaru spôsobené treťou osobou, oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.

6.Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky.
Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne skontrolovať pri jeho preberaní. V prípade zistenia nedostatkov na mieste, oznámi tieto prepravcovi alebo priamo dodávateľovi.

7.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

8.Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.outdoormania.sk alebo www.outdoormania.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail nie je posielaný. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

III. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1.Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2.Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín.

3.Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť, …), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 700,- €, oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne,...). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4.Ceny tovarov na internetovej stránke www.outdoormania.sk a www.outdoormania.sk sú uvedené v eurách. Uvedená cena je s DPH.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

7.Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- prevodným príkazom alebo vkladom na účet; predfaktúru uhradí kupujúci zo svojho účtu v banke, prípadne priamym vkladom alebo cez elektronické bankovníctvo na účet prevádzkovateľa vedený:
a) v Slovenskej Sporiteľni č.ú.:
IBAN: SK60 0900 0000 0004 4794 1237, pre platbu zo zahraničia aj SWIFT : GIBASKBX
b) v Československej obchodnej banke č.ú.:
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0585 1662, pre platbu zo zahraničia aj SWIFT : CEKOSKBX
Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré mu bude zaslané v maile o potvrdení objednávky.
dobierkou - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra
v hotovosti - cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru priamo na predajni na Hlavnej ulici č.67 v Košiciach
platbou kartou - kupujúci zaplatí za tovar platobnou kartou a to prostredníctvom platobnej brány GP webpay, hneď po uskutočnení objednávky.

8. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom. 

2. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní od prevzatia tovaru (v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.) a to písomným oznámením prostredníctvom formulára „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku / výmena tovaru“ alebo zaslaním na emailovú adresu kosice@hudysport.sk. Kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Doporučujeme, aby si kupujúci u predávajúceho overil, že tovar obdržal.

3. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, v pôvodnom balení najneskôr do 14 dní od akceptácie odstúpenia od zmluvy, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, podľa § 10 ods. 3 zákona č.102/2014 Z. z. znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5. Podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. následne predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V. Dodacie a platobné podmienky

1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích osôb, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.

3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim v závislosti od druhu tovaru a spôsoby prepravy.

4.Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že si objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že kupujúci požaduje, aby bol tovar doručený postupne, uvedie to do poznámky, alebo napíše mail. V tomto prípade však platí dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

5.Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. (UPS) na území SR. Cena za prepravu tovaru je:
• 4€ vrámci SR do celkovej hodnoty objednávky 50€ a
• 4€ vrámci ČR do celkovej hodnoty objednávky 50€.
Tovar do ČR je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti IN TIME, s.r.o., ktorá je partnerskou spoločnosťou Slovak Parcel Service, s.r.o. (UPS).

6.Poštovné je zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 50€ (SR) a nad 50€ (ČR).

7. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
• náhradným dodaním tovaru
• primeraným znížením kúpnej ceny
• odstúpením od zmluvy
Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu tovaru.

VI. Záruka a reklamácie

1. Prípadné podnety a sťažnosti prosím smerujte na náš e-mail kosice@hudysport.sk, na tieto vám obratom odpovieme.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa podľa Obchodného zákonníka.

3. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne výrobok reklamovať.

4.Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

5.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či nesprávnou montážou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

6.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie.

8. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní odo dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. Podľa § 2 zákona č. 391/2015 Z.z. alternatívnym riešením sporu je postup subjektu (orgánu alternatívneho riešenia sporov a oprávnenej právnickej osoby) alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu medzi stranami sporu.
Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

2. V zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov.
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
Internetový obchod www.outdoormania.sk a www.outdoormania.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1.Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade, že kupujúcim je firma, riadia sa Obchodným zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

DOKUMENTY:
Prihláste sa pre odber newslettra a neujdú vám viac žiadne zľavy ani novinky:
* Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami na ochranu osobných údajov

Prihlásenie

Email:
Heslo:

Zabudli ste heslo? | Nová registrácia = 100 bodov